Achtergrond

Innovatie en sa​menwerking binnen het sociaal stelsel

Door de verschuivingen binnen het sociaal stelsel in Nederland hebben gemeenten de belangrijkste rol. Dit heeft grote invloed op gemeenten, burgers, organisaties in zorg & welzijn en het bedrijfsleven. Kortom op de hele maatschappij. Belangrijk hierbij is de aandacht voor kwetsbare burgers en buurten. Professionals in sociaal werk beheersen dat vak als geen ander: Ze zijn goed opgeleid, hebben relevante competenties, actuele vakkennis en beroepsethiek. Als sociaal werker moet je jouw kennis en vaardigheden vanuit je professie, jouw vak, laten zien en duidelijk maken hoe deze in te zetten is. Het is belangrijk dat je op de juiste plekken laat horen wat je kunt bijdragen in cliëntenwerk, maar ook op andere niveaus. Bijvoorbeeld het geven van trainingen aan collega’s en groepswerk.

200% Professional

Een professional die voor de belangen van de cliënt opkomt laat duidelijk zien wie hij/zij is, wat hij/zij kan en wil en waarom en hij/zij zoekt de samenwerking met allerlei instanties en organisaties om de cliënt te helpen (100% voor de cliënt). Vaak is het nog lastig om deze vaardigheden voor jezelf in te zetten, omdat je voornamelijk gericht bent op de cliënt. Ontdek waar je kracht ligt, wat je te bieden hebt en leer hoe je je deskundigheid voor het voetlicht kunt brengen (100% voor jezelf). Vergroot je kwaliteit als professional in sociaal werk.

Professionalisering in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Professionalisering, dus jezelf blijven ontwikkelen, is essentieel. Werken met de Beroepscode en de Richtlijnen en daaraan gekoppeld het tuchtrecht geeft professionele ruimte om cliënten op basis van kennis, kunde en ervaring op maat te ondersteunen. Voor geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals is het dus van belang om goed op de hoogte te zijn van de beroepscode waaraan zij gebonden zijn en wat het tuchtrecht inhoudt. Het doel van het tuchtrecht is het waarborgen van de zuiverheid, de inhoudelijke kwaliteit en betrouwbaarheid van de beroepsgroep.

Groepswerk

Het werken met groepen neemt in het sociaal werk een steeds belangrijkere plaats in. Groepswerk binnen het sociaal werk richt zich op mensen met een hulpvraag en biedt deelnemers de mogelijkheid om op meer aangesproken te worden dan op hun cliënt zijn. De deelnemer is daarbij helpende en geholpene tegelijkertijd. Cliënten leren zo zichzelf en elkaar te helpen en leren ze ook hun netwerk te betrekken en te vergroten. Dot bevordert de zelfredzaamheid door empowerment.

Maatschappelijk werk in de Gezondheidszorg

Maatschappelijk werk in de Gezondheidszorg is een samenvoeging van de functiegroepen Verpleeghuis-MW, Revalidatie-MW en Ziekenhuis-MW. Momenteel werkt een werkgroep binnen de beroepsvereniging aan de visie en de competenties van het Maatschappelijk Werk in de Gezondheidszorg ten aanzien van het beleid in de instelling en het beleid op landelijk niveau, alsmede ten behoeve van de werkers en hun dagelijkse werkuitvoering.
Maatschappelijk werk in de gezondheidszorg betekent kunnen werken in een medische setting, als onderdeel van een medisch behandelteam. Profilering van psychosociale hulpverlening en interdisciplinaire samenwerking zijn daarbij van belang. Daarnaast ken je de financiële structuren, participeer je in de ketenzorg en lever je een bijdrage aan beleidsontwikkeling en uitvoering. Dit vraagt om goed geschoolde maatschappelijk werkers op het gebied van de gezondheidszorg.

Hartrevalidatie

Na de diagnose hartfalen is de aandacht  aanvankelijk vooral gericht op het aanpassen van de leefstijl zoals, medicijnen, voeding, vocht en energieverdeling. Tijdens deze fase is veel behoefte aan informatie en praktische tips. Na het leren omgaan met de praktische kant van de diagnose leven bij veel patiënten en partners vragen met betrekking tot de blijvende beperkingen, de veranderde toekomstverwachtingen en de hiermee gepaard gaande emoties. In de training wordt aandacht besteed aan draaglast en draagkracht.