Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepassing
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de offertes uitgebracht door Winters Advies & Training (opdrachtnemer)
b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtgever of opdrachtnemer.

Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht
De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Winters Advies & Training komt tot stand door ondertekening door beide partijen van de offerte en de overeenkomst.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht
3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd:
a. Het trainings-, scholings-, cursus- en workshopprogramma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
b. De planning van de trainingen (waaronder teamtraining, workshops, inspiratiebijeenkomsten, ronde tafelbijeenkomsten e.d.) voor wat betreft plaats en tijd in goed overleg te wijzigen;
c. Bij onvoldoende aanmeldingen een onderdeel van de trainingen, scholingen, cursussen, workshops e.d. af te gelasten.
3.2 De offerte is mede gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt; de opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten en kunnen daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. De opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever, of vice versa, streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer) kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

Artikel 4. Annulering of verplaatsen van een product door de opdrachtgever
4.1 De opdrachtgever heeft na het ondertekenen van de offerte 14 dagen bedenktijd. Binnen de bedenktijd kan de opdrachtgever de training kosteloos annuleren.
4.2 De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een product van Winters Advies & Training schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de e-maildatum.
4.2 Annulering door de opdrachtgever kan tot 6 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden. Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed. De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen.
4.3 Verplaatsen is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties en in overleg. Eventuele hieraan verbonden kosten worden doorberekend.

Artikel 5. Vervanging
De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training, scholing, cursus of workshop laten deelnemen, indien zulks aan Winters Advies & Training wordt meegedeeld voor de
aanvangsdatum van de training. Vervanging na de start van de training, scholing, cursus, workshop of opdracht is niet meer toegestaan.
Winters Advies & Training zal bij ziekte van de trainer, of in andere overmachtssituaties, in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor vervanging die kwalitatief het professioneel vakmanschap van Winters Advies & Training vervangt of de bijeenkomst verplaatsen naar een
later tijdstip. Ook kunnen in het trainingsprogramma derde partijen, bijvoorbeeld trainers of acteurs door Winters Advies & Training worden ingezet om de kwaliteit van de verschillende producten te waarborgen of te versterken. Voor de ingezette beroepskrachten gelden dezelfde voorwaarden en afspraken genoemde in deze Algemene Voorwaarden. Winters Advies & Training hanteert strikte selectiecriteria, kwaliteitsbewaking en competentieprofielen voor derde partijen.

Artikel 6. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, enzovoort die zijn gebruikt voor de uitvoering van producten van Winters Advies & Training blijven eigendom van Winters Advies & Training. De opdrachtgever heeft recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de eigen organisatie.

Artikel 7. Tarieven
7.1 De tarieven zijn inclusief voorbereiding
7.2 De tarieven zijn inclusief instrumentarium, tenzij anders vermeld
7.3 Bijkomende kosten (bij trainingen, scholingen, cursussen, workshops en andere groepsactiviteiten) als catering en het verzorgen van de locatie e.d. komen, tenzij anders afgesproken, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8. Betaling
8.1 Facturatie geschiedt op basis van nacalculatie. Winters Advies & Training brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Alle diensten worden na vervulling van de opdracht maandelijks aan het eind van de maand. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening binnen een termijn van 30 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Winters Advies & Training.
8.2 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht Winters Advies & Training alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, almede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200.
8.3 Indien de opdrachtgever is verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Winters Advies & Training gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
8.4 Indien er sprake is van een fout in de betaling door de opdrachtgever, draagt Winters Advies & Training de verantwoording voor het herstel. Terugstortingen zullen geschieden binnen een termijn van 30 dagen.

Artikel 9. Auteursrecht
9.1 Het auteursrecht op het door Winters Advies & Training ontwikkelde trainings- en projectmateriaal berust bij Winters Advies & Training tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Winters Advies & Training zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
9.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Winters Advies & Training berust eveneens uitsluitend bij Winters Advies & Training tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Winters Advies & Training houdt tevens het recht door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te
gebruiken voor zover geen vertrouwelijke kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Winters Advies & Training spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig haar algemene voorwaarden uit te voeren.
10.2 Winters Advies & Training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behalve als haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
10.3 Winters Advies & Training zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
– enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
– onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijd verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
10.4 Winters Advies & Training is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
10.5 Winters Advies & Training zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 11. Persoonsregistratie en vertrouwelijke informatie
Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/opdrachtgever worden verkregen, worden door Winters Advies & Training strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.
Alle informatie, voortkomend uit de training, scholing, cursus of workshop, zal vertrouwelijk worden behandeld en niet zonder toestemming van de deelnemers worden gedeeld met derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de overeenkomst tussen Winters Advies & Trainingen de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

Artikel 13. Vragen van administratieve aard of m.b.t. de training, scholing, cursus of workshop
Vragen kunnen via de mail (7×24), telefonisch of per brief worden gesteld aan Winters Advies & Training . Deze zullen binnen 4 werkdagen beantwoord worden of er wordt binnen 4 werkdagen aangegeven wanneer een inhoudelijk antwoord te verwachten is.

Artikel 14. Klachtenprocedure
Winters Advies & Training biedt na- en bijscholing, trainingen, cursussen en workshops aan. Daarbij streeft zij naar het leveren van kwaliteit. Desondanks kan het voorkomen dat opdrachtgever of deelnemer niet geheel tevreden zijn over het aanbod. In dat geval biedt Winters Advies & Training de gelegenheid om een klacht in te dienen die zorgvuldig zal worden behandeld aan de hand van de opgestelde klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure is in te zien op de website.

Winters Advies & Training
KvK 32144328